Integrētās vadības sistēmas (IVS) politikas darbības joma un pamatprincipi

Šī AS Maag Latvija IVS politika nosaka pārtikas drošuma, vides, enerģētikas un arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas pienākumus un atbildību. Politiku ievēro visi darbinieki visās AS Maag Latvija darbības vietās. Politika interesentiem pieejama uzņēmuma mājaslapās (www.miesnieks.lv; www.jgk.lv; www.rakvere.lv; www.tallegg.lv;).

AS Maag Latvija darbojas un uzņemas atbildību par labi funkcionējošas ražošanas ķēdes attīstību “no sētas līdz galdam”, pastāvīgi cenšoties samazināt savu procesu ietekmi uz vidi, samazināt enerģijas patēriņu uz vienu produkta vienību, ievērojot pārtikas drošības prasības un nodrošinot darbinieku labklājību un veselību darba vidē.

Vadošie principi

  • Mēs nodrošinām produktu drošību, veicot izejvielu, ražošanas procesa un gatavā produkta risku novērtēšanu un novēršanu, kā arī izmantojot uz HACCP (risku analīzes un kontroles) principiem balstītu uzraudzības sistēmu. Mēs pastāvīgi pilnveidojam pārtikas drošības kultūru.
  • Mēs esam uzticami un orientēti uz klientu un neradām pārtikas drošības riskus patērētājiem.
  • Mēs uzskatām, ka arodveselība un drošība ir mūsu pamatdarba neatņemama sastāvdaļa. Mēs visi sadarbībā ar darbiniekiem un vadību uzņemamies atbildību par darba vides riskiem, nelaimes gadījumiem darbā, preventīvajiem un īstenotajiem pasākumiem. Mēs nodrošinām stabilas un drošas darba vides izveidi un uzturēšanu visās mūsu darbības vietās, veicot pasākumus, lai novērtētu, novērstu un izvairītos no darba negadījumu un veselības bojājumu riskiem. Sadarbojoties mēs pastāvīgi sekojam līdzi konsekventai darba drošības kultūras darbībai.
  • Mēs samazinām svarīgo vides un enerģētikas aspektu ietekmi uz vidi, efektīvi izmantojot resursus un materiālus un izmantojot labākās pieejamās tehnoloģijas.
  • Mēs nodrošinām normatīvo aktu un labās prakses ievērošanu. Ar savām praktiskajām zināšanām mēs piedalāmies likumdošanas izstrādē.
  • Mēs ievērojam datu aizsardzības (VDAR) prasības.
  • Mēs nepārtraukti pilnveidojamies, sadarbojamies un dalāmies savās zināšanās par pārtikas nekaitīguma, vides, enerģētikas un darba vides tēmām un ietekmējam mūsu darbiniekus, piegādātājus, klientus, patērētājus un citas trešās puses, lai to īstenotu, izmantojot pareizu informācijas apmaiņu.
  • Mēs pieprasām mūsu piegādātājiem, sadarbības partneriem un trešajām pusēm ievērot attiecīgās pārtikas drošības, vides, enerģētikas un darba drošības prasības.
  • Iepirkšanās darbībās mēs dodam priekšroku energoefektīviem produktiem un pakalpojumiem.
  • Mēs nepārtraukti pilnveidojam savu vadības sistēmu un attīstām savu darbību tā, lai nodrošinātu klientu apmierinātību, ekoloģiski ilgtspējīgu un energoefektīvu darbību un uzņēmuma darbinieku darba drošību.

AS Maag Latvija vadība ir atbildīga par darbību un resursu plānošanu, lai nodrošinātu pārtikas drošību, vides aizsardzību, energoefektivitāti un drošu darba vidi visos ražošanas ķēdes posmos.

Silver Kaur

Valdes priekšsēdētājs

2024. gada 9. janvārī