Privātuma politika

Informācija par AS Maag Latvija (turpmāk – Maag Latvija) fizisku personu (datu subjektu) personas datu apstrādi. Maag Latvija apstrādā personas datus, ievērojot visus spēkā esošos normatīvos aktus. Maag Latvija var kļūt par Jūsu personas datu pārzini gadījumā, ja esat vērsies pie Maag Latvija ar ziņojumu, iegādājies Maag Latvija pārdoto produkciju vai piedalījies Maag Latvija rīkotajās izlozēs. Šādā gadījumā, Maag Latvija ir Jūsu personas datu pārzinis, kas nodrošina Jūsu personas datu drošību, to vākšanu un apstrādi tikai nepieciešamajā apjomā un noteiktajam mērķim.

Personas datu nodošana

Apstrādājot personas datus, Maag Latvija var tos nodot trešajām personām, piemēram, (i) valsts amatpersonām vai citām pilnvarotām personām, kurām ir tiesisks pamatojums, (ii) Maag Latvija darbiniekiem, kuri ir pilnvaroti apstrādāt personu datus, (iii) citām personām, kas nodrošina Maag Latvija dažāda veida pakalpojumus (piemēram, pasta, loģistikas, inkaso pakalpojuma sniedzējiem).

Personas datu glabāšana

Maag Latvija neapstrādā un neuzglabā personas datus ilgāk, nekā tas ir nepieciešams datu apstrādes mērķa sasniegšani, t. sk. tiesību aktos noteikto datu uzglabāšanas pienākuma izpildei, kā arī savu tiesību aizsardzībai strīda (vai iespējama strīda) risināšanai. Precīzāki personas datu uzglabāšanas termiņi var būt minēti arī zemāk katras situācijas gadījumā.

GALVENĀS APSTRĀDES SITUĀCIJAS

Zemāk ir minēti precīzāki apstākļi saistībā ar personas datu apstrādes galvenajām situācijām, t. sk. apstrādes mērķis un tiesiskais pamats.

Rakstiska saziņa

Ja esat vērsies pie Maag Latvija ar rakstveida ziņu, Maag Latvija apstrādā Jūsu personas datus (vārdu un kontaktinformāciju), lai sniegtu atbildi uz Jūsu ziņojumu. Šim mērķim var būt nepieciešams sniegt jūsu vārdu un kontaktinformāciju, piem., pasta pakalpojuma sniedzējam.

Dalība izlozēs

Ja piedalāties Maag Latvija organizētajās izlozēs, Maag Latvija var apstrādāt Jūsu personas datus konkrētās izlozes īstenošanai, t. sk. balvu piegādei. Maag Latvija ievāc pamatinformāciju (vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzimšanas datumu), kā arī Jūsu kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pastu, dzīvesvietas adresi), kuru datu subjekts labprātīgi sniedzis, lai piedalītos izlozē vai saņemtu laimētu balvu.

Veicot izlozi, Maag Latvija var nodot izlozes dalībnieku personas datus trešajām personām, tai skaitā:

mārketinga aģentūrai, kas palīdz organizēt izlozi;

pasta pakalpojuma sniedzējam, lai atbildētu uz pieprasījumu vai piegādātu balvu;

izrietot no spēles noteikumiem, uzvarētāja vārds var tikt publiskots.

Maag Latvija organizētu patērētāja spēļu gadījumā dalībnieks, piedaloties spēlē, sniedz piekrišanu savu datu apstrādei.

Parasti personu, kas piedalījušās patērētāja spēlē, kontaktinformācija tiek uzglabāta trīs mēnešus pēc spēles beigām.

Precīzāki patērētāja spēļu dalībnieku personas datu apstrādes principi var būt noteikti arī patērētāja spēles noteikumos.

Kandidēšana darbā vai uz praksi

Kandidējot uz amatu vai praksi Maag Latvija, Maag Latvija apstrādā Jūsu personas datus ar mērķi novērtēt kandidāta piemērotību un atbilstību amatam, uz kuru kandidē.

Ar šo mērķi Maag Latvija apstrādā šādus personas datu veidus: pamatinformācija (piem., vārds, personas kods, dzimšanas datums), kontaktinformācija (piem., tālruņa numurs, e-pasts, adrese), informācija par izglītību, darba pieredzi, informācija par citām būtiskām prasmēm (piem., papildizglītība, valodas vai IT prasmes), kā arī informācija par citu atbilstošo, ko kandidāts ir uzskatījis par svarīgu norādīt.

Maag Latvija galvenokārt apstrādā no kandidātiem pašiem saņemtos personas datus (piem., ja iesniedzat mums CV, kandidēšanas pieteikumu, motivācijas vēstuli), bet arī datus, kurus kandidāts ir padarījis pieejamus citā veidā (piem., ar LinkedIn vai darbinieku meklētāju starpniecību). Ja tas ir nepieciešams, lai pārbaudītu konkrētajai amata vietai izvirzīto prasību izpildi, Maag Latvija var iegūt informāciju par kandidātu arī no citiem avotiem, piemēram, publiskajiem reģistriem, ieteicējiem, iepriekšējiem darba devējiem u. tml.

Ar kandidāta ieteicējiem vai iepriekšējo darba devēju sazināmies tikai tad, ja kandidāts ir mums iedevis atbilstošo kontaktinformāciju un līdz ar to arī piekrišanu sazināties ar ieteicēju.

Ar kandidēšanu saistītie dokumenti ir pieejami tikai tām personām, kas piedalās atlases procesā.

Parasti kandidētāja personas dati tiek uzglabāti vienu gadu pēc noraidoša lēmuma. Ar kandidētāja piekrišanu Maag Latvija var kandidātu apsvērt arī citām vakancēm, kas jau pastāv vai rodas nākotnē Maag Grupas uzņēmumos. Šādā gadījumā Maag Latvija kandidāta personas datus uzglabā līdz diviem gadiem pēc konkursa beigām.

Klienta dati

Ja esat Maag Latvija klients, Maag Latvija apstrādā ar Jums saistītos personas datus atbilstošā līguma izpildei, precīzāk, ar mērķi nodrošināt savu līgumisko saistību izpildi, t. sk. produktu pārdošanu un preces piegādi.

Ar šo mērķi Maag Latvija apstrādā šādus personas datu veidus: pamatinformācija (piem., vārds, personas kods, dzimšanas datums), kontaktinformācija (piem., tālruņa numurs, e-pasts, adrese), pirkumu vēsture, bankas konta nr., rēķina un maksājuma informācija.

Šim nolūkam Maag Latvija var ar klientu saistītos personas datus nodot, t. sk., loģistikas pakalpojuma sniedzējam.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS SAISTĪBĀ AR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Tiesības iepazīties ar datiem

Personai ir tiesības iepazīties ar par sevi savāktajiem personas datiem un ar savākšanu saistīto informāciju (apstrādes mērķis, pieņēmēju kategorijas). Tāpat personai ir tiesības pieprasīt par sevi savākto personas datu kopijas.

Tiesības labot datus

Personai ir tiesības pieprasīt, lai datu pārzinis labo ar viņu saistītos nepareizos personas datus bez nepamatotas kavēšanās.

Tiesības uz datu dzēšanu – “tiesības tikt aizmirstam”

Zināmos gadījumos personai ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu. Šādi gadījumi ir, piemēram, situācija, (i) kad personas dati vairs nav nepieciešami mērķim, kuram tos vāca vai apstrādāja citā veidā, vai (ii) kad konkrēto datu apstrādes vienīgais pamats bija datu subjekta piekrišana un datu subjekts atsauc piekrišanu.

Tiesības uz personas datu apstrādes ierobežošanu

Tiesības ir iespējams piemērot konkrētos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piem., situācijā, kad datu pārzinis novērtē, vai personai ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

Tiesības uz personas datu pārnešanu

Tiesības pieprasīt personas datu nosūtīšanu citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski īstenojams.

Tiesības iesniegt iebildumus

Tiesības iesniegt iebildumus par ar viņu saistīto personas datu apstrādi. Šādā gadījumā datu pārzinis neturpina apstrādāt personas datus, izņemot gadījumus, kad datu pārzinis pierāda, ka dati tiek apstrādāti ar pamatotu, tiesisku iemeslu, kas ir dominējošs pār datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ar juridisku prasījumu sastādīšanas, iesniegšanas vai aizsardzības mērķi.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja datu apstrāde notiek uz datu subjekta piekrišanas pamata, viņam ir tiesības to jebkurā laikā atsaukt.

Tiesības vērsties ar jautājumiem Maag Latvija un Datu valsts inspekcijā.

Ja rodas jautājumi vai lai piemērotu iepriekš minētās tiesības, ar Maag Latvija var sazināties, izmantojot šādu adresi: latvija@maagfood.com

Datu subjekts ir tiesīgs vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību, ja uzskata, ka personas datu apstrāde aizskar viņa tiesības un intereses uz piemērojamu tiesību pamata.